@fyksen @bjoernstaerk Disse dilemmaene må tech-skribentene tørre å snakke mer om! Det er ubehagelige tema fordi ingen har gode svar på de vanskelige spørsmålene, og det enkleste er å ignorere alt som har med produksjonen av apparatene våre å gjøre og heller fokusere på megapiksler.

Min OnePlus5 som jeg kjøpte brukt i slutten av 2017 er fortsatt en ypperlig telefon!

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!