Follow

I påvente av at Oslo skal åpne for løp igjen, dro jeg og noen kompiser igang 5000m testløp. Å blåse igang motoren igjen etter en (litt for) lang mengdetreningsperiode er alltid like vondt. Helt greit fornøyd, selv om jeg tror det er litt å gå på. 15:24, og pers med 7 sekunder.

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!