@Fredrik Fyksen Driver ikke @Bjørn Stærk 🇳🇴 og flytter? Såvidt jeg vet kjører han den serveren hjemmefra.

@harald @bjoernstaerk En god grunn for litt nedetid :)

En quick fix er å sette opp en 302 (temporary redirect) til en ekstern nettside som forklarer årsaken til nedetiden.

@fyksen @rsolva @harald Jepp. Har flyttet det opp til skyen midlertidig men stylingen er kaputt. Fikser det vel etter at alle flytteeskene er pakket opp igjen, om ca tre år.

@bjoernstaerk @fyksen @harald Siden er oversiktlig og fin uten styling også, men interne URLer viser til en ip adresse, mest sansynlig fordi du har brukt ".Permalink" istedenfor ".RelPermalink". Det samme ødelegger stien til CSSen. Hvis du har kildekoden i en git-kodesmie er sjansene gode for at jeg kan fikse problemet raskt og bidra med en patch 🤓

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!