Follow

Inspirert av @erikjohannes banka jeg til med en liten selv idag:
blog.fyksen.me/adizero-adios-6
For spesielt interesserte, men fryktelig fine sko da.

@fyksen @erikjohannes Ikke mitt interessefelt, men Internett er spesielt godt egnet til ting som er for spesielt interesserte, så det er bare å kjøre på :-)

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!